cbse results

556 Sayılı KHK’da Değişiklik Sebebi ve Sonuçları

556 Sayılı KHK’ da Değişiklik Sebebi ve Sonuçları

23.01.2009

Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

BAŞLANGIÇ:
Anayasa Mahkemesi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (b) bentleriyle 61. maddesinin anılan bentler yönünden incelenen (a) bendiyle (c) bendi Anayasa’nın 38. ve 91. maddesine aykırıdır gerekçesi ile; 

“556 sayılı KHK’nin 61/A-c maddesinde cezalar, bu madde atfı dolayısıyla da 61 ve 9. maddelerde ise suç olarak kabul edilen eylemler düzenlenmektedir. Suç ve cezalara ilişkin ilkeleri düzenleyen Anayasa’nın 38. maddesi, ikinci kısmının ikinci bölümünde bulunmakla, bu konudaki düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle gerçekleştirilmesi mümkün değildir ve aksi hal açık bir Anayasaya aykırılık oluşturur. Ancak burada iptali gereken hükmün, sadece cezayı belirlemekle yetinerek, suç oluşturan eylemleri 556 sayılı KHK’nin 9. ve 61. maddelerine atıf yoluyla düzenleyen KHK’ye ek 61/A-c madde ve bendi olduğunu vurgulamak gerekir. “gerekçesi  ile ;

Anayasa Mahkemesi tarafından,  3/1/2008 tarihli E: 2005%15 ve K: 2008/2 sayılı kararı ile 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 9. maddesi birinci fıkrasının (b)bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi ve 61. maddenin (a) ve (c) bentleri iptal edilmiştir.

GELİŞME:
Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı 5 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış ve 5/1/2009 tarihinde yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

İptal kararı nedeniyle doğmuş ve doğacak olan hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla ilgili maddelerde değişiklik öngören Kanun Tasarısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanmış ve 5/1/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur.

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamede (KHK) değişiklik yapan bu kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

SONUÇ:
Suç unsuru oluşturacak eylemler, bu eylemlerin ölçüsü ve bu suçlara uygulanacak cezai yaptırımlar açısından, KHK ile Anayasa hükümleri, yeni TCK arasında ki uyum sağlanmış ve hukuki boşluk giderilmiştir.

Bu tarihten önce 556 sayılı KHK 9. ve 61. maddeleri doğrultusunda açılmış olan ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile düşme durumunda olacak marka davaları TTK Haksız Rekabet davaları olarak görülebilecektir.

Değişikliği öngören yeni Kanun Tasarısı ile marka tescilinden doğan hakların içerisine markanın, internet ortamında taklidinin engellenmesi, tescilli işaretin aynı veya benzerinin ticari amaçlı olarak alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri şekilde kullanımının engellenmesi net bir şekilde ortaya konmuştur. 

Necati Oktay SAKARYA
Marka Vekili

Yararlanılan Kaynaklar:    
http://www.turkpatent.gov.tr
http://rega.basbakanlik.gov.tr
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=10828189

<< Geri

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar